Februar 2015

KH's bofællesskaber samarbejder om journal-system

Det nye tilsyn stiller krav til dokumentationen af bofællesskabernes indsats. Systemet Bosted Indikator kan være med til at dokumentere bofællesskabernes indsats, blandt andet ved at dagbogsnotater suppleres med måltal.

Af Rikke Thomassen

På Kristelig Handicapforenings bofællesskaber gør de ansatte en vigtig indsats for beboernes hverdag og trivsel. Med det nye tilsyn stilles der nye krav til, at denne indsats også skal dokumenteres, og derfor gik 7 af Kristelig Handicapforenings 11 bofællesskaber sammen om at udvikle programmet Bosted Indikator, så det er tilpasset et KH-bofællesskab.

Fakta

Bostedsystemet er et internetbaseret socialpædagogisk journalsystem udviklet af virksomheden EG Team Online. Indikator 2.0 er et modul til Bosted-systemet, som handler om, at man kan lave samarbejdsplaner og opfølgning på samarbejdsplaner - og tilføje målbare indikatorer.

7 af KH's bofællesskaber har samarbejdet om at udvikle Indikator 2.0 til Bosted, så det er tilpasset et KH-bofællesskab: Frøjkgården, Sydhjørnet, Østbækhjemmet, Skærvebo, Elmebo, Hjertebo, Valmuen.

Kristelig Handicapforening har støttet projektet med 180.000 kr.

Bofællesskaberne betaler selv for abonnement på Bosted-systemet og har selv betalt for kurser på bofællesskabet og implementeringen af Indikator til det enkelte bofællesskab.

Lederne fra bofællesskaberne har været samlet 6 dage med cirka en måneds mellemrum. Målet med møderne har været at lære systemet godt at kende og få det tilrettet et KH-bofællesskab.

Team Online har besøgt alle bofællesskaberne to dage, hvor det er blevet implementeret lokalt og flere medarbejdere er blevet oplært i systemet.

Systemet kan for eksempel være med til at dokumentere, at man opstiller nogle mål for beboeren, at man følger op på det, og der kan vises en effekt af indsatsen. Det kan også være en fordel for de ansatte, at de kan se effekten af det arbejde, de udfører.

Bofællesskaberne har været med til at udvikle programmet, så det passer til deres hverdag og behov, og Kristelig Handicapforening har støttet projektet økonomisk, så de øvrige bofællesskaber også har mulighed for senere at koble sig op på samme system.

Ord suppleres med måltal
Jytte og Mogens Jacobsen, ledere på Frøjkgården i Holstebro, har været primus motorer i projektet og samarbejdet med virksomheden Team Online, som står bag systemet. 

"Den nye tilsynsreform stiller krav til den indsats, vi leverer. Programmet kan levere nogle af de dokumentationer, som tilsynet kræver, for eksempel at kunne dokumentere effekten af vores indsats. Den har vi tidligere beskrevet i ord, men nu suppleres det med måltal."

"Vi tager udgangspunkt i Voksen Udrednings Modellen, da det er det system, sagsbehandlerne bruger, og hvor vi kommer bredt omkring beskrivelsen af vores beboere. Det stiller krav til, at vores samarbejdsplaner er skarpe, præcise og målbare, og det har den fordel, at vi kan se resultaterne af vores indsats. Personalemæssigt kan der også ligge en gevinst i målingerne. Som pædagog kan det være svært at se, om man gør det godt nok, og her kan vi se nogle resultater af arbejdet," siger Mogens Jacobsen, der også er opmærksom på, at det ikke er alt, man kan måle.

"Når man sætter fokus på nogle ting, så er der andre ting, man ikke måler på. Jeg er ikke så naiv at tro, at bare fordi vi begynder at måle, så får vi styr på alting. Vi har også på Frøjkgården haft en proces her i foråret, som handlede om, hvad det er, vi gerne vil, som ikke kan trækkes ud af systemet, og som ikke er målbart," siger Mogens Jacobsen.

Og Knud Dideriksen, leder af bofællesskabet Sydhjørnet, supplerer:

"Vi er ikke kun dokumentationssteder - vi vil også være hjem," siger han.

Lært hinanden bedre at kende
6 af bofællesskaberne brugte i forvejen programmet Bosted, og Indikator 2.0 er et tilføjelsesprogram til dette system. Sydhjørnet brugte ikke Bosted i forvejen.

"Vi havde som nyt bofællesskab ikke råd til at bruge Bosted-systemet, så vi dokumenterede vores indsats i et almindeligt tekst-dokument," fortæller Knud Dideriksen, der oplever at have fået meget ud af samarbejdet med de andre bofællesskaber.

"Det har været rigtig godt for mig at samarbejde med erfarne ledere fra andre bofællesskaber. Dem, der brugte Bosted-systemet i forvejen, har også haft noget andet at byde ind med, end jeg har haft som ny," siger Knud Dideriksen.

"Vi har også haft nogle gode diskussioner - og også forholdt os til, at det skal fungere i forhold til et værdibaseret bofællesskab. Vi har snakket meget om systemet og vores hverdag, og det har også været en måde at lære hinanden bedre at kende på," siger Knud Dideriksen.

Mogens Jacobsen fra Frøjkgården har også været rigtig glad for samarbejdet - og for Kristelig Handicapforenings støtte.

"Det er rigtig godt, at vi i KH-regi udvikler noget på tværs af bofællesskaberne, og at det kan stilles til rådighed for alle KH's bofællesskaber. Det er dyrt at få udviklet Bosted Indikator, så det passer til vores individuelle behov, og derfor har det været af stor betydning for os, at vi har kunnet gå sammen om det som bofællesskaber, og at Kristelig Handicapforening har støttet det økonomisk," siger Mogens Jacobsen.

De fleste bofællesskaber begyndte at bruge systemet i efteråret 2014, og i løbet af 2015 kan de begynde at udtrække resultater, udviklingskurver, effektmålinger og andet af systemet.

Eksempel på en målbar indsats

I programmet Bosted kan man for eksempel skrive dagbogsnotater og indsætte en måling sammen med notatet. KH's indikator-katalog indeholder følgende emner:

  • Praktiske opgaver i hjemmet
  • Egenomsorg
  • Kommunikation
  • Mobilitet
  • Samfundsliv
  • Socialt liv
  • Sundhed

Nedenstående eksempel viser en indikator i forhold til VUM-temaet "Praktiske opgaver i hjemmet" og undertemaet "Indkøb". Sammen med dagbogsnotatet indsættes en målscore fra 0-5 ud fra denne målskala.

Når der er lagt en mængde data ind, kan man herefter lave et grafisk udtryk for udviklingen af beboernes støttebehov over tid. Er der udsving, kan man fx ved at klikke på den enkelte dag læse dagbogsnotatet for denne dag.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev

Nyhedsbrev

Tilmeld dig og følg os...